Republicanos querem derrubar a casa do Mickey, diz Biden, a correspondentes